logo
 
Ing.Zoltán Kostolný SOFT-K, 
Hattalova 33, 028 01 Trstená, 043/53 93 888, 0908 241 421 , softk@slovanet.sk